Opdrachtenpalet

Om u een beeld te geven van de opdrachten en de rollen die PALET zoal uitvoert volgt hieronder een greep uit het opdrachtenpalet van de afgelopen jaren.

Onderwerpen van coaching
Verbeteren communicatie
Verbeteren persoonlijke effectiviteit
Beter omgaan met conflicten
Adequaat omgaan met (verbale en nonverbale) signalen
Soepel kunnen omgaan met je eigen positie als manager
Eigen manier van leidinggeven ontwikkelen en in praktijk brengen
Coachen van team om beleidsprioriteiten te kunnen stellen en realiseren
Voorhouden van een spiegel bij werksituatie
Bewaken van de eigen energiebalans
Meer inzicht in eigen functioneren, waardoor zelfvertrouwen toeneemt

Begeleiden en invullen van beleidsdagen
Voor enkele instellingen in de gezondheidszorg heeft PALET beleidsdagen georganiseerd en begeleid. Onderwerpen die hierin centraal hebben gestaan zijn:

  • verbeteren van rol als opleidingsziekenhuis
  • opstellen van een meerjaren beleidsplan en daarvan afgeleid afdelingsjaarplan
  • concreet maken van klantgerichtheid voor een stafafdeling

 

Optreden als projectleider huiselijk geweld -2007/2008-
Het opstellen van een visie op huiselijk geweld voor één van de grotere centrumgemeenten in Nederland. Belangrijk was om deze visie met alle betrokken partijen (politie, justitie, vrouwenopvang, gemeenten en GGD) samen op te stellen. Behalve de visie is het daadwerkelijk voeren van de regie namens de gemeente en het invoeren van nieuwe ontwikkelingen zoals het tijdelijk huisverbod een belangrijke taak voor de projectleider van PALET.

Opstellen van ondernemingsplan voor ggz instelling -2007-
Een plan waarmee het besluit om met een nieuw product te starten kan worden onderbouwd, zowel beleidsmatig als financieel. PALET heeft de organisatie begeleid bij het gehele proces en het ondernemingsplan geschreven.

Begeleiden studenten Master Public Health -2006 en 2007-
Binnen de module leidinggeven en management begeleiden van trajectopdracht waarin studenten moeten laten zien hoe ze de theorie toepassen op hun eigen praktijksituatie en persoonlijke ontwikkeltraject.

Opstellen van meerjarenbeleidsplan voor perifeer ziekenhuis -2005-
Een geintegreerd plan, waarin zowel het medisch beleid, als de organisatorische kant van de zaak aan de orde komen. PALET heeft het proces begeleidt en grote delen van het schrijfwerk voor haar rekening genomen. Door middel van vragenlijsten zijn alle vakgroepen inhoudelijk betrokken. In een periode van vijf maanden heeft het beleidsplan zijn definitieve vorm gekregen. Bij de start van de besluitvorming zijn de werkzaamheden weer aan de organisatie overgedragen.

Opstellen van regionaal verslavingszorgbeleid -2005-
In het beleidsplan is teruggekeken naar de beleidsresultaten van de afgelopen jaren in de betreffende regio. In overleg met de betrokken instellingen zijn relevante ontwikkelingen en gewenste beleidsvoornemens opgesteld. Het draagvlak voor de uitvoering van het toekomstige beleid is daarmee gewaarborgd. Tot slot is het beleidsplan voorzien van een concreet actieplan voor de komende jaren. PALET heeft het beleidsplan geschreven en de bijeenkomsten met de instellingen begeleidt. Na vaststelling door de gemeenteraad zijn de werkzaamheden afgesloten.

Realiseren van eigen bijdragen in maatschappelijke opvang -2005-
Door middel van een convenant is met alle betrokken instellingen voor maatschappelijke opvang in een van de grote gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage overeengekomen. Allereerst is onderzocht in welke vorm de gemeente het in rekening brengen van eigen bijdragen wenste te organiseren. Met de betrokken instellingen zijn de consequenties in kaart gebracht van het harmoniseren van de wijze van berekening van de eigen bijdrage. Met deze regeling worden clienten in de maatschappelijke opvang gelijk behandeld, blijft de beleidsvrijheid van de instellingen behouden en wordt de doorstroom van clienten bevorderd. In samenspraak met de afdeling Zorg en Welzijn en de juridische afdeling heeft PALET het overleg met de instellingen gevoerd en het convenant opgesteld. De besluitvormingsprocedure is voorbereid en de werkzaamheden zijn overgedragen op het moment dat de handtekeningen gezet konden worden.

Workshop Vergroten van invloed tijdens jaarcongres NVAB -2004-
In samenwerking met De Baak Managementcentrum VNO-NCW heeft PALET workshops gegeven voor bedrijfsartsen tijdens het jaarcongres van de NVAB. Rode draad voor deze dagen was de vraag hoe bedrijfsartsen hun rol verder kunnen professionaliseren en hun invloed beter kunnen aanwenden richting de patient (de werknemer) en de client (werkgever).

Opstellen startnotitie concept-wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) -2003-
Door middel van projectgroepen en informatie uit lokale en regionale overlegorganen is een beeld ontstaan van de manier waarop de gemeente om kan gaan met haar regierol in de wet maatschappelijke ondersteuning. Hierbij is nauw samengewerkt met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Beide adviesorganen hebben in die tijd adviezen over dit onderwerp uitgebracht.
De gemeentelijke nota is aanleiding geweest om deze visie regionaal over te nemen. PALET heeft als projectleider een belangrijke inhoudelijke en procesmatige bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze notitie.

Inhoud geven aan convenant OGGZ -2003-
Al geruime tijd was in deze regio een convenant OGGZ getekend, zonder concrete resultaten. Door het aanbrengen van een duidelijke structuur in het project (een werkgroep en een stuurgroep), het opstellen van een concreet jaarplan met actiepunten en het aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden zijn er duidelijke resultaten in de regio geboekt. PALET heeft hiervoor de secretarisrol van de stuurgroep en de voorzittersrol van de werkgroep op zich genomen. Na driekwart jaar is deze functie overgedragen aan een beleidsmedewerker van de gemeente.

Opstellen van advies kwaliteitsbeleid -2003-
Voor een brancheorganisatie heeft PALET een advies opgesteld om het kwaliteitsbeleid van de eigen organisatie en de aangesloten leden te verbeteren. Centraal hierbij staat het realiseren van HKZ-certificeringen voor het grootste deel van het takenpakket van de leden.